Prava i odgovornosti studenata

Studenti Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“ uživaju slobodu govora, organizacije i okupljanja u skladu sa zakonom i imaju pravo da ispituju i testiraju primljeno znanje i da nude nove ideje i kontroverzna ili nepopularna mišljenja, a da se time ne izlažu opasnosti od gubitka svog statusa, ili gubitka drugih privilegija koje uživaju u okviru Univerziteta.

Studenti imaju pravo da koriste sve prostore sistema Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“ najmjenjene za specifične vrste rada i aktivnosti studenata, i da učestvuju u svim vidovima nastavnih, van-nastavnih, izbornih, fakultativnih i slobodnih aktivnosti studenata bez obzira na status aktivnog studenta, tip i vrstu studija koji je student upisao.

Student odgovara za povredu obaveze u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata kojim se pružaju pravični i nepristrasni mehanizmi rješavanja disciplinskih pitanja.

Za lakše povrede obaveza studenata izriče se disciplinska mjera „opomena“ ili „ukor“, a za teže povrede obaveza studenata izriče se disciplinska mjera „strogog ukora“ ili „isključenja“ sa Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“ najduže do jedne godine.

Studentsku Uniju Univerziteta čini asocijacija studentskih organizacija fakulteta i drugih organizacionih jedinica u sastavu Univerziteta.

Studentski parlament Univerziteta je najviše predstavničko tijelo studenata Univerziteta, koji predstavlja Studentsku Uniju i koji se sastoji od izabranih predstavnika studenata svih fakulteta/organizacionih jedinica Univerziteta.

U cilju cjelovitog zastupanja interesa i potreba studenata Univerziteta Studentska Unija i Studentski parlament osnivaju sekcije, komisije i forume čija je funkcija, broj i sastav definiran u Statutu Studentske Unije Univerziteta. Broj i sastav Studentskog parlamenta Univerziteta takođe je definiran u Statutu Unije studenata.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Za Studente Prava i odgovornosti studenata