Uvodna riječ Rektora

Uvodna riječ Rekotra

Na osnovu člana 128. Statuta Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ , Senat Sveučilišta/Univerziteta donjeo je 25.06.2010. godine Odluku o formiranju kluba „Pripadnika naprednog Sveučilišnog/Univerzitetskog programa“.

Iako početak rada sa naprednim studentima datira još od 2008.  godine, zvaničan rad sa najboljim i najproduktivnijim studentima počinje od 2010. godine na Fakultetu poslovne ekonomije. Studenti ove asocijacije su metodom brainstorming-a odabrali da se njihova sekcija studenata od 2011. godine zove ANSA - Asocijacija naprednih studenata, Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, Vitez.
Odlukom Senata formira se klub naprednih studenata koji predlaže promjenu imena u ANSA- Asocijacija naprednih studenata, Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, Vitez. Odlukom se precizira da se „ANSA“ reorganizira i pozicionira kao univerzitetska asocijacija naprednih i najboljih studenata, te da se na svim  fakultetima Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, organiziraju sekcije naprednih studenata, koje će voditi novoodabrani mentori.

  • 1.    MOTIVI I CILJEVI FORMIRANJA „ANSA“ - Asocijacije naprednih studenata, Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, Vitez.(u daljem tekstu „ANSA“)

- ANSA se formira se radi dodatnog prosperitetnog obazovanja i edukacije članova ANSA.
- Ciljevi formiranja su razvijanje i realizacija dodatnih obrazovnih aktivnosti kako bi članovi „ANSA“ dobili šira i kvalitetnija saznanja iz određenih oblasti a koje nisu planirane u redovnom nastavnom programu.
-Ciljevi su i stalna komunikacija i saradnja sa drugim univerzitetima iz BiH i inozemstva, a radi dodatne edukacije i povezivanja studenata sa kolegama iz drugih država, a sve u cilju implementacije osnovnih principa Bolonjske deklaracije.
-Ciljevi su usmjereni i prema permanentnoj izgradnji imidža i brendiranja Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, Vitez.

  • 2.    DJELATNOSTI „ANSA“ SU:

-Učestvovanje u takmičenjima iz raznih naučnih oblasti u okviru države i na međunarodnoj razini.
- Razvijanje stručnih rasprava koji su izvan redovnih nastavnih programa,
- Organiziranje rasprava, okruglih stolova i sl.
- Posjete drugim institucijama,
- Organiziranje predavanja,
- Poticanje i razvijanje izazova vezanih za podsticanje stručne osposobljenosti studenata, kao i srednješkolaca.

  • 3.    ORGANIZIRANJE ANSA- PRIKAZANO U ORGANIZACIONOJ SHEMI (Organizacione jedinice i nosioci aktivnosti po funkcionalnom principu):

-  „ANSA“ se organizira na nivou Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, te po sistemu funkcionalne organizacijske sheme se formiraju organizacione jedinice za svak fakultet posebno.
-  Svaka organizaciona jedinica ANSA može biti organizirana :
- Po sekcijama koje se mogu organizirati po studijskim smjerovima ,

- Po grupi srodnih predmeta ili po jednom predmetu – oblasti .
- Svakoj organizacionoj jedinici na pojedinim fakultetima rukovodi mentor po pravilu asistent, a zamjenjuje ga zamjenik koji je također po pravilu asistent.
- Mentora i zamjenika imenuje Nastavno – naučno vijeće svakog fakulteta, na prijedlog Rektora i Koordinatora/voditelja „ANSA“ na nivou Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, Vitez..
- Koordinatora/Voditelja „ANSA“ imenuje Rektor  na nivou Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, Vitez.

  • 4.    POMOĆ U RADU „ANSA“

- Osnovnu pomoć u radu ANSA  daju dekani Fakulteta,Rektor Sveučilišta i Izvršni menadžer
- Dekani Fakulteta su dužni da pomažu u radu, daju ideje i incijative podstiču rad i prate aktivnosti ANSA.
- Najmanje jednom u toku semestra Nastavno – naućno vijeće treba razmotriti plan rada za naredni period (semestar) i izvještaj o proteklom radu (u semestru).
- Posebnu pomoć u radu kluba kao i sekcijama trebaju dati odgovarajuće katedre i kao i zainteresirani studijski smjer ili pojedinačni profesori i asistenti sa sekcije za pojedine predmete.
-Na nivou cjelokupne ANSA Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, Vitez formira se Savjet, kojeg imenuje Rektor. Savjet ANSA:
- Razmatra i usvaja plan rada,
-Razmatra i usvaja Izvještaj o radu i
-ostala bitna pitanja iz djelovanja ANSA.

-Učešće na takmičenjima, konferencijama, savjetovanjima i slično, na prijedlog Koordinatora i voditelja ANSA odobravaju Rektor i Izvršni menadžer.

5.    PLAN AKTIVNOSTI „ANSA“

 - Na početku svake školske godine „ANSA“ donosi plan aktivnosti a na temelju konsultacija sa Rektorom, Dekanima fakulteta i Izvršnim menadžerom Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, Vitez.-
- Po isteku  i završetku planiranog ciklusa Koordinator/Voditelj „ANSA“ sa svojim pomoćnicima-mentorima sa pojedinih fakulteta,  sastavlja i razmatra      izvještaj o radu „ANSA“ i dostavlja ga Rektoru i Senatu Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, Vitez na razmatranje. 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Za Studente ANSA