Procedura prijave i izrade magistarskod rada

P R O C E D U R A
POSTUPAKA I REDOSLJEDA AKTIVNOSTI NA PRIJAVI I ODBRANI MAGISTRASKOG RADA


      Za usklađivanje procedura na Sveučilištu/Univerzitetu vezano za magistarski rad Rektor Sveučilišta/Univerziteta je donio Metodologiju postupaka, procedura i redosljeda aktivnosti na prijavi i odbrani magistarskog rada.

A. PRETHODNE AKTIVNOSTI NA NAJAVI TEME I NAJAVI IZBORA MENTORA

1.    Najavu teme magistarkog rada i najava izbora potencijalnog mentora vrši kandidat uz suglasnost (potpis) potencijalnog mentora (na propisanom obrascu)
2.     Suglasnost za najavu teme i potencijalnog mentora na navedenom obrascu svojim potpisom daje dekan i rektor.

B. AKTIVNOST  VEZANA ZA PRIJAVU  TEME I NJENO ODOBRENJE

3.    Kandidat podnosi „Prijavu teme magistarskog rada“  Nastavno naučnom vijeću fakulteta uz vlastiti potpis.
4.    Na „Prijavu teme magistarskog rada“ svoju suglasnost daje potencijalni mentor svojim potpisom.
5.    Prijava magistarskog rada treba da sadrži:

 • Biografija kandidata,
 • Obrazloženje teme  magistarskog rada,
 • Predmet istraživanja i radne hipoteze,
 • Svrha i ciljevi istraživanja,
 • Ocjena dosadašnjih istraživanja,
 • Naučne metode koje će se koristiti,
 • Struktura i sadržaj magistarskog rada,
 • Očekivani rezultati istraživanja,
 • Očekivani naučni doprinos i primjena rezultata istraživanja,
 • Spisak literature,
 • Gantogram aktivnosti pri izradi magistarskog rada,
 • Izjava o orginalnosti rada.


6.    Nastavno – naučno vijeće odmah prosljeđuje „Prijavu teme magistarskog rada“  nadležnoj Katedri.
 
7.    Prijavu teme magistarkog rada prije Nastavno – naučnog vijeća razmatra Vijeće katedre kojoj pripada tema i daje svoje prethodno mišljenje:
a)    Na dobijenu prijavu, i
b)    Predlaže komisiju od 3 člana za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnost teme magistarskog rada. Potencijalni mentor može biti član komisije ali ne i predsjednik komisije.
8.    Nastavno – naučno vijeće razmatra:
a)    Prijavu teme magistarskog rada
b)    Prijedlog kandidata za mentora
c)    Sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnost teme magistarskog rada
Pri razmatranju Nastavno – naučnog vijeće uzima u obzir mišljenje i sugestiju Vijeća katedre. Nastavno – naučno vijeće nakon razmatranja usvaja ili neusvaja ili mijenja materijale navedene pod a,b i c.
9.    Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnost teme magistarskog rada nakon napisanog Izvještaja dostavlja ga na razmatranje nadležnom Vijeću katedre,a Vijeće katedre ga uz svoje mišljenje dostavlja na usvajanje na na Nastavno – naučno vijeće.
Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnost teme magistarskog rada pravi „Izvještaj o podobnosti kandidata i pogodnost teme magistarskog rada“ u kojem u skraćenoj verziji daje sve elemente iz prijave magistarskog rada u konciznom i naučno utemeljenom svom mišljenju uz poseban zaključak i prijedlog da je (ili nije):
a)    Kandidat podoban za izradu predložene teme, i
b)    Tema podobna za obradu kroz magistarski rad.
10.    Nastavno – naučno vjeće dostavlja Senatu Univerziteta na suglasnost:
a)    Prijavu teme magistarskog rada
b)    Prijedlog kandidata za mentora
c)    Sastav komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnost teme magistarskog rada
d)    Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnost teme magistarskog rada.
Senat Sveučilišta/Univerziteta može dati suglasnost na prijedloge Nastavno – naučnog vijeća, ali ih može odbiti i vratiti na ispravke u pojedinim elementima ili u cijelosti.

C. AKTIVNOST VEZANA ZA RAD NAKON ZAVRŠENOG PISANJA MAGISTARSKOG RADA I NJEGOVA PREDAJA I ODBRANA

11.    Kandidat po završetku pisanja magistarskog rada i uz suglasnost mentora predaje u mekom povezu (radi eventualnih ispravki) četiri primjerka rada u štampanoj verziji i jedan u elektronskoj formi.
12.    Vijeće katedre predlaže Nastavnom – naučnom vijeću fakulteta Komisiju za ocjenu magistarskog rada od tri člana. Mentor može biti član komisije ali ne i predsjednik komisije. Komisija može biti ista kao i u tačci 7b.
13.    Nastavno – naučno vijeće na prijedlog Vijeća katedre imenuje Komisiju za ocjenu magistarskog rada.
14.    Senat Sveučilišta/Univerziteta daje suglasnost na prijedlog Nastavno – naučnog vijeća za izbor komisije za ocjenu magistarskog rada.
15.    Komisija za ocjenu magistarskog rada podnosi izvještaj o magistarskom radu.
16.    Vijeće katedre razmatra izvještaj o magistarskom radu i sa svojim mišljenjem šalje ga Nastavno - naučnom vijeću.
17.    Nastavno – naučno vijeće razmatra Izvještaj o magistarskom radu uz razmatranje mišljenja Vijeća katedre o predmetnom Izvještaju i donosi odluku:
a)    O prihvatanju Izvještaja ili o odbijanju Izvještaja i vraćanja na doradu
b)    O izboru Komisije za odbranu magistarskog rada, koja može biti ista kao u tačci 12 s tim mentor ne može biti predsjednik komisije.
c)    Zakazivanje termina odbrane magistarskog rada , s tim da on ne  može biti kraći od 30 dana od dana dobijanja suglasnosti od Senata Univerziteta.
18.    Kandidat predaje deset primjeraka u tvrdom povezu magistarski rad kao i jedan primjerak u elektronskoj formi.
19.    Senat Univerziteta daje suglasnost na odluke Nastavnog – naučnog vijeća navedene u tačci 17a, 17b i 17c.
20.    Odbrana magistarskog rada vrši se javno pred komisijom za odbranu magistarskog rada .
21.    Po završetku odbrane Komisija sačinjava zapisnik o odbrani magistarkog rada uz konstataciju da je rad uspješno ili neuspješno odbranjen uz potpis svih članova komisije.
22.    Ova Metodologija je usklađena sa Pravilima studiranja za II ciklus po Bolonjskom procesu  - magistarski studij.
23.    Organi koji učestvuju u metodologiji procedura za magistarski rad su:

 • Odgovarajuća katedra
 • Nastavno – naučno vijeće fakulteta, i
 • Senat Sveučilišta/Univerziteta

Rektor Sveučilišta/Univerziteta

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Magistarski studij Procedura prijave magistarskog