Novi studijski programi magistarskog studija

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta/Univerziteta uvode se dva nova studijska programa:

  1. Na Fakultetu poslovne ekonomije; "Poslovanje sa Europskom Unijom"
  2. Na Fakultetu pravnih nauka; "Pravni aspekt poslovanja sa Europskom Unijom"

Kantonalno ministarstvo Obrazovanja nauke, kulture i sporta, svojim rješenjem broj 03-38-15/11, od 13.04.2011. godine, je donijelo odobrenje za organizovanje II. ciklusa studiranja na Fakultetu poslovne ekonomije i Fakultetu pravnih nauka za studijski program "Poslovanja sa Evropskom Unijom", odnosno "Pravni aspekti poslovanja sa Evropskom Unijom"

  • a) Opće odrednice studija na Fakultetu poslovne ekonomije;
Novi studijski program: "Poslovanje sa Europskom Unijom"

1.1.   Ciljevi i namjena Studija

Magistarski studij "Poslovanje s EU" ima za cilj osigurati svojim polaznicima sa završenim preddiplomskim ili dodiplomskim obrazovanjem iz područja ekonomije uspješnu profesionalnu karijeru na u najpropulzivnijim poduzećima ili javnom sektoru. Znanja s područja međunarodnog gospodarskog integriranja i poslovanja u takvim uvjetima koja će studenti usvojiti bit će direktno primjenjiva u poslovnoj praksi.

Naime, tradicionalna i suvremena znanja iz područja gospodarskih integracija osnova su za uspješno uključivanje država u regionalne trgovinske sporazume. Bosna i Hercegovina svoj razvojni iskorak ne može ostvariti izolirana od svoga gospodarskog okruženja, već se mora ubrzano prilagoditi pravilima EU.

Takve izrazite promjene u okruženju Bosne i Hercegovine, povezane s procesom približavanja i priključivanja Europskoj uniji, iz temelja mijenjaju znanja potrebna za svakodnevne aktivnosti zaposlenika u privatnom i javnom sektoru gospodarstva. Već je sada jasno izražen nedostatak stručnog kadra koji radi na usklađivanju propisa s EU, a posebno je zabrinjavajuća nedovoljna osposobljenost jedinica lokalne samouprave za provedbu pravne stečevine EU. Stagniranje na ljestvici globalne konkurentnosti Bosne i Hercegovine dijelom je uzrokovano i nepoznavanjem svih prednosti integriranja na razini poduzeća, stoga je ovaj Studij odgovor na potrebu tržišta za cjeloživotnim obrazovanjem u dinamičnom okruženju. Jednako tako treba imati na umu dominantnu usmjerenost vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine prema državama integriranim u EU, odnosno CEFTU 2006, gdje ovaj tip Studija predstavlja znanstvenu osnovu za primjenu praktičnih znanja i iskustava u cilju realizacije poslovnih aktivnosti.
 
Namjena magistarskog studija je razvoj tradicionalnog i suvremenog znanja s područja djelovanja europskog gospodarskog sustava i uloge nacionalnih gospodarstava pri suoblikovanju uvjeta za uspješno uključivanje gospodarskih subjekata u gospodarske tokove EU, kao i za snažniji angažman javnog sektora na nacionalnom, regionalnom i lokalnom planu prema politikama EU.

Nositelji predmeta na ovom Studijskom programu bit će nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja prema pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, odnosno matičnim državama. U nastavnom procesu će se prema potrebi angažirati i stručnjaci iz prakse radi približavanja praktičnim problemima i mogućim rješenjima.

Pokretljivost studenata omogućena je samom implementacijom ECTS sustava, te mogućnosti priznavanja određenih ispita položenih na drugim sveučilištima, ali i mogućnosti da studenti s drugih sveučilišta dio svoga studija ostvare kroz ispite ovoga Studija.

1. 2.      Opći dio
1. 2. 1. Naziv studija
Poslijediplomski magistarski studij
"Poslovanje s Europskom unijom"

1. 2. 2. Nositelj studija
SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ"
Školska 23
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina

1. 2. 3. Trajanje studija
Poslijediplomski magistarski studij "Poslovanje s Europskom unijom" predviđen je u trajanju od dvije (2) akademske godine.

1. 2. 4. Uvjeti upisa na studij
Poslijediplomski magistarski studij mogu upisati kandidati, koji su završili sveučilišni diplomski studij u trajanju od 4 godine prema starom programu ili su stekli 180 ECTS bodova na preddiplomskom bolonjskom studiju.

Sveučilište / Univerzitet "Vitez" zbog raznovrsnosti znanja potrebnih za uspješan rad na području europskih integracija, u poslijediplomski magistarski studij "Poslovanje s EU", pored  ekonomista, upisuje i diplomante drugih fakulteta. Program je posebno prilagođen diplomiranim ekonomistima i diplomiranim pravnicima, a u nešto manjoj mjeri i kandidatima koji su svoje prethodno obrazovanje stekli na nekom od drugih fakulteta. Kod upisa će prednost imati kandidati s radnim iskustvom iz područja poslovanja ili drugih aktivnosti povezanih sa suradnjom s Europskom unijom. Praksa je posebno značajna kod kandidata s neekonomskih fakulteta. Kandidatima bez praktičnih iskustava upis na poslijediplomski studij dozvoljen je samo uz uvjet prosječne ocjene iznad 4.00 ostvarene na nižim razinama studija. U slučaju niže prosječne ocjene upis je dozvoljen kada kandidat ima odgovarajuće uspjehe na istraživačkim projektima ili fakultetske i sveučilišne / univerzitetske nagrade ili priznanja za studijske dosege.

Svi kandidati za upis u poslijediplomski magistarski studij moraju aktivno vladati engleskim jezikom. Studijska literatura i gostujuća predavanja su najčešće na engleskom jeziku.

U slučaju većeg broja prijava pojedine akademske godine od optimalnog, prednost upisa imaju kandidati s boljim prosjekom ocjena na nižim razinama studija te uspjehom postignutim u praksi.

1. 2. 5. Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija
Kompetencije polaznika su multidimenzionalne: s obzirom da je europski integracijski proces slojevit, to su i kompetencije polaznika višestruke, a odnose se poglavito na razumijevanje komunitarnih i pratećih politika Europske unije koje određuju i uvjete poslovanja s EU, njihovo anticipiranje te implementiranje u tekuće i strateške poslovene odluke.

1. 2. 6. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija.
Sukladno čl. 8 Pravilnika o dodjeljivanju akademskih titula i diploma na Sveučilištu/Univerziretu "Vitez" , obranom magistarskog rada stiče se stručno zvanje magistra ekonomije, studijski program Poslovanje s EU.

1. 3.     Opis  programa
1. 3. 1. Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS  bodova
Poslijediplomski magistarski studij sastoji se od četrnaest (14) kolegija.
Polaganjem četrnaest (14) obveznih kolegija student stiče 95 ECTS.
Obranom završnog rada student ostvaruje 25 ECTS.
Završetkom studija student ostvaruje 120 ECTS.

Red. br.

Popis predmeta – OBVEZNI

Broj sati aktivne nastave

ECTS

1.

Mikroekonomija EU

 

7

2.

Makroekonomija EU

 

7

3.

Ekonomska integracija u Europi

 

7

4.

Ekonomika regionalnih integracija

 

7

5.

Međunarodni gospodarski sustav

 

7

6.

Međunarodne poslovne financije

 

7

7.

Poslovni aspekti internih politika EU

 

7

8.

Poslovni aspekti vanjskih politika EU

 

7

9.

Poslovanje u uvjetima internog tržišta EU

 

7

10.

Marketing - specifičnosti uspjeha na tržištu EU

 

6

11.

Euro – proces implementacije i promjene u poslovnom okruženju

 

6

12.

Međunarodno trgovinsko pravo

 

7

13.

Pregovaranje u poslovnom okruženju EU

 

6

14.

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

 

7

15.

Magistarski rad

 

25

       
 

UKUPNO

 

120

       

1. 3. 2. Opis svakog predmeta:
Detaljna analiza svakog pojedinog predmeta nalazi se u nastavku.

1. 3. 3. Struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika. Uvjeti upisa studenta u sljedeći semestar, odnosno sljedeću godinu studija te preduvjete upisa pojedinog predmeta ili skupine predmeta.
Poslijediplomski magistarski studij "Poslovanje s Europskom unijom" izvodit će se kao četverosemestralni studij.
U svakom neparnom semestru student upisuje 5 predmeta, a u drugom semestru student upisuje 4 predmeta.
Četvrti semestar Studija predviđen je za izradu magistarskog rada.
S obzirom na karakter Studija, uvjet za upis u viši semestar je polaganje ispita s najmanje 80% ECTS bodova. Predavanja će biti prilagođena zaposlenim studentima, a svaki će kolegij biti realiziran koncentriranom nastavom tijekom jednog ili dva vikenda. Prvi će ispitni rok biti organiziran u pravilu prije početka izvođenja slijedećeg predmeta.
Studenti moraju položiti sve ispite, a Studij se završava izradom i obranom završnog rada.

1. 3. 4. Popis predmeta, modula i drugih dijelova programa koje polaznik može izabrati s drugih diplomskih studija
Student može izabrati i predmet koji se izvodi u okviru usporedivog programa na drugom sveučilištu. Priznavanje ispita položenog na drugom sveučilištu provodi se u dogovoru s voditeljem Studija.

1. 3. 5. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova - pripisivanje bodovne vrijednosti kolegijima koje studenti mogu izabrati s drugih studija na Sveučilištu ili drugim visokim učilištima
Studenti koji kao izborni predmet izaberu predmet koji se izvodi na drugom sveučilištu stiču onaj broj ECTS bodova koji je predviđen statutom toga studija, odnosno sveučilišta.

1. 3. 6. Popis predmeta i/ili modula koji se mogu izvoditi na stranom jeziku (uz navođenje jezika)
Svi predmeti navedeni u nastavnom planu i programu mogu se izvoditi i na stranom jeziku. S obzirom na upisne propozicije, to je engleski jezik.

1. 3. 7. Uvjeti pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu mogu nastaviti studij
S obzirom na razdoblje realizacije ovoga Studija, studenti koji su prekinuli studij mogu nastaviti studirati sa slijedećom generacijom. Studenti koji ponovno upisuju prvu godinu Studija moraju ponovno evaluirati prijavne dokumente.

1. 3. 8. Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa
Polazniku Studija može se izdati certifikat ili potvrda o stjecanju ECTS bodova kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja za onoliko studijskog opterećenja i predmeta koje je položio i stekao pravo na upisivanje ECTS bodova. Diplomu o završenom studiju student može dobiti samo po završetku cjelokupnog Studija. 
 
1. 3. 9. Način završetka studija, tj. uvjeti za odobrenje teme završnog rada, te postupak ocjene i obrane završnog rada
Način i procedura završetka Studija definiran je u člancima 22. do 41.   Pravila studiranja za drugi ciklus studiranja po bolonjskom procesu – magistarski studij (IV i V. godina studija) Sveučilišta / Univerziteta "Vitez"
1. 3.10. Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja
Razdoblje završetka studija su dvije godine

  • b) Opće odrednice studija na Fakultetu pravnih nauka;

Novi studijski program; "Pravni aspekt poslovanja sa Europskom Unijom"

1.1. Polazna osnova

Fakultet poslovne ekonomije pokreće postdiplomski studij pod naslovom „Poslovanje s Europskom unijom“.  Detaljan inicijalni materijal već je urađen. Rektor Sveučilišta je zatražio od dekana Fakulteta pravnih nauka da koncipira prvi nacrt nastavnog plana studija koji bi u juridičkom domenu bio kompatibilan studiju na Fakultetu poslovne  ekonomije. Zbog toga je kao naslov određen: „Pravni aspekti poslovanja s Evropskom unijom“ Prvi rezultati ispitivanja ove ideje se nalaze u materijalu.

1.2. Principi organizovanja novog postdiplomskog studija

1.    Ovaj studij treba da bude kompatibilan presloženom magistarskom studiju na Fakultetu poslovne ekonomije pod nazivom „Poslovanje s europskom unijom“. Zbog toga su ciljevi i namjena studija predloženog studija na Fakultetu pravnih nauka isti. U mjeri u kojoj dozvoljavaju druga ograničenja, nastojalo se da magistarski studij na Fakultetu pravnih nauka bude organizovan po ugledu na predloženi ekonomsko-poslovni studij.
2.    Studij „Pravni aspekti poslovanja sa Evropskom unijom“ se mora uklopiti u:

a.    Postojeći režim rada postdiplomskih studija
b.    Postojeći nastavni plan
3.    Studij se organizira po 3+2 sistemu. Moguće je da se na drugu godinu upišu studenti FPN „Vitez“ kao i drugi studenti koji su završili odgovarajući četverogodišnji studij. Uslovi za upis studenata sa nepravnih fakulteta su uslovljeni najprije srodnošću sadržaja (ekonomski fakultet, politologija, javna uprava itd) , a potom, u slučaju potrebe i polaganjem razlika.
4.    Uslov za sve studente je da stvarno vladaju engleskim jezikom (govori, čita, piše). Kriteriji za kvantifikaciju znanja se mogu odrediti naknadno.
5.    Zbog ekonomičnosti, u program studija su preuzeti svi postojeći predmeti sa 3+2 studija koji obrađuju pravo Evropske unije. Oni zadržavaju iist broj ECTS poena.
6.    Režim ispita , onako kako je uređen Pravilima studiranja, je trenutno na snazi. Ako se ne modificira, studente treba uputiti da pristupne radove orijentiraju na temu magistarskog rada.
7.    Sadržaj kursa obuhvata predmete koji se tiču administrativno-pravnog i imovinsko-pravnog režima poslovanja; predmete procesne i materijalne prirode.

1.3. :  Pregled predmeta  

 

Redni broj

Naziv predmeta

Semestar

 ECTS

1.

Pravna istorija evropskih integracija

VII

6

2.

Ustavno i administrativno pravo Evropske unije

VII

6

3.

Pravno uređenje unutrašnjeg tržišta

VII

6

4.

Pravo konkurencije EU

VII

6

5.

Javne nabavke u EU

VII

6

6.

EU kompanijsko pravo

VIII

7

7.

Obligaciono pravo EU

VIII

7

8.

Ugovori robnog prometa

VIII

6

9.

Međunarodno, komunitarno i BH pravo zaštite potrošača

IX

5

10

Međunarodno, komunitarno i BH radno i socijalno pravo

VIII

5

11.

Pravna regulativa finansijskih usluga

VIII

7

12.

Međunarodno, komunitarno i BH pravo intelektualnog vlasništva

IX

5

13.

Spoljnotrgovinska politika i režim EU

IX

7

14.

Odnosi između EU i država Zapadnog Balkana

IX

6

15

Međunarodna i evropska kazneno-pravna i policijska saradnja

VIII

5

 

SUBTOTAL

 

90

 

Magistarska radnja

 

30

 

TOTAL

 

120

 

 

Početak studija na novim studijskim programima:

Studij na dva nova studijska programa počet će sa novom školskom godinom 2011./2012., u oktobru 2011. godine. U septembru će biti raspisan konkurs za upis na Magistarski studij kako za nova dva studijska programa tako i za sve postojeće studijske programe. 

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Magistarski studij Novi studijski programi