Senat

Senat Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“ čine rektor i prorektori Sveučilišta / Univerziteta, dekani i prodekani za nastavu Fakulteta i drugih organizacionih jedinica u sastavu Univerziteta, te po jedan predstavnik nastavnog osoblja sa svakog Fakulteta odn. organizacione jedinice Sveučilišta / Univerziteta koji je u radnom odnosu, kao i po jedan predstavnik studenata iz prvog i drugog obrazovnog ciklusa koje bira Studentski parlament Sveučilišta / Univerziteta.

Predsjednik Unije studenata Univerziteta je takođe član Senata.

Rektor Univerziteta po funkciji je predsjednik Senata.

Senat Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“ vrši slijedeće poslove:

 • usvaja Statut Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“ na osnovu mišljenja Upravnog odbora Univerziteta;
 • imenuje rektora Sveučilišta / Univerziteta na bazi konkursa;
 • razmatra nastavni plan osnovnih, magistarskih i doktorskih studija po odsjecima, grupama ili smjerovima, kojeg donosi Rektor Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“;
 • usvaja nastavne programe pojedinih predmeta koji se predaju na Sveučilištu / Univerzitetu;
 • donosi nastavni plan i program specijalističkih studija i stalnog stručnog obrazovanja i usavršavanja;
 • donosi program naučnih istraživanja Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“;
 • odobrava i preporučuje temu za magistarsku tezu, imenuje mentora i komisiju za ocjenu i odbranu magistarske  teze;
 • odobrava o preporučuje temu za doktorsku disertaciju i imenuje mentora i komisiju za ocjenu i odbranu doktorske disertacije;
 • predlaže drugim akademijama, univerzitetima i univerzitetima iz zemlje i inostranstva matičnost Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“ za pružanje usluga kadrovske, tehničke i obrazovne podrške za osnovne, magistarske i doktorske studije;
 • analizira rezultate i preduzima mjere za unapređenje obrazovanja i sprovođenja utvrđene politike;
 • imenuje stalne i povremene komisije iz svog domena rada i odgovornosti;
 • vrši izbor akademskog osoblja na prijedlog nastavno-naučnog vijeća odn. naučnoistraživačkog vijeća organizacione jedinice;
 • vrši nostrifikaciju diploma i ekvivalenciju školskih javnih isprava;
 • dodjeljuje zvanja „profesor emeritus“ i „počasni doktor nauka“.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama Upravljačko tijelo Univerziteta Senat