HRI kompanijski

  • 3.    Tema  : HRI KOMPANIJSKI

a)    Ciljevi treninga : Cilj treninga je ukazati da na  uspjeh poduzeća  ne utječu samo materijalna sredstva koja poseduju, već ljudi koji u okviru njih djeluju i čine srž poduzeća.
b)    Trening je namjenjen : menadžerima poduzeća , kao  i svim rukovodnim menadžerima za ljudske potencijale u kompanijama
c)    Traning se sastoji od sljedećih jedinica:

  • 3.1  Definisanje radnog mjesta i naknada

Definiranje radnih mjesta u kompanijima, tehnička znanja i vještine vs”soft” vještine i kreiranje  sistema nakande na nivou kompanije. Program ovog dijela  obuhvata: analiza radnih mjesta , tehnička znanja i “meke” vještine, kategorizacija radnih mjesta unutra odjela/kompanije, definiranje “težine” pojedinih   pozicija, traženje zaposlenika (šta tražimo,modeli intervjuisanja, pitanja za  intervju), modeli evaluacije zaposlenika,periodi evaluacije, alati za  davanje povratne informacije i praćenja,sistemi naknada, motivacija,   razvoj ljudi.

  • 3.2    Upravljanje zalihama = Upravljanje novcem

Podsticanje svjesnosti o važnosti upravljanja zalihama, ulozi odjela nabavke u kaosveobuhvatnom procesu, modeli stvaranja partnerskih odnosa sa  interesnim stranama u poslovnom odnosu.Program treninga obuhvata definiranje uloge odjela nabavke, koraci za planiranje upravljanja zalihama, 10 osnovnih strategija za upravljanje zalihama, 3 osnovna modela odnosa sa interesnim stranama, faze u procesu gradjenja odnosa, građenja mreže odnosa sa interesnim stranama,kreiranje procesa, prepreke za stvaranje procesa (tehnike slušanja i ostavljanja pitanja), 5 koraka za poslovnu posjetu (šta znam, šta sam uočio, koje informacije su mi potrebne, kakva je moja početna izjava,koji resursi su mi potrebni).

d)    Metodologija izvođenja treninga :

Bit će korištena sljedeća metodologija izvođenja treninga:

  • Koncizna i kratka govorna prezentacija osnovnog koncepta praćenog vizuelnom prezentacijom.
  • Korištenje “oluje mozgova” i diskusije u grupi.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama Institut Univerziteta Seminari HRI kompanijski