Uvodna riječ Rektora

Centar za vođenje karijera i edukacija je funkcionalna jedinica u okviru Sveučilišta/Univerziteta i pokriva aktivnost na sva četiri fakulteta.

Centar za vođenje karijere i edukacija razvija bazu podataka o intelektualnim i profesionalnim sposobnostima svakog studenta, modulima teorijskog i praktičnog znanja koji su primili i etabliranim vještinama koje su naučili, kako bi se omogućilo organizirano i sistematsko posredovanje u promociji studenata Sveučilišta/Univerziteta kod najboljih kompanija i institucija bilo u organizaciji radne prakse bilo u njihovom daljem školovanju i zapošljavanju u zemlji i inozemstvu. U oblasti edukacija Centar razvija pružanje edukativnih usluga firmama i institucijama kao i organiziranje panela, okruglih stolova, savjetovanja, konferencija i sl. na profitabilnoj osnovi.

Centar ima rukovodioca – direktora i zamjenika. Rukovodilac centra za svoje poslovanje odgovara rektoru, Savjetu centra i Upravnom odboru Sveučilišta/Univerziteta. Senat Sveučilišta/Univerziteta formira Savjet centra razmatra i usvaja plan poslovanja i daje smjernice za poslovanje Centra. Svakih šest mjeseci direktor Centra podnosi izvještaj o radu Centra Senatu Sveučilišta/Univerziteta rektoru i Upravnom odboru. Rukovodioca Centra i zamjenike imenuje Senat Sveučilišta/Univerziteta na period od tri godine na prijedlog rektora i uz mišljenje Upravnog odbora. Prema potrebi Senat može imenovati i pomoćnike direktora Centra.

U okviru Centra za vođenje karijera i edukacija razvija se i djeluje Alumni asocija.

Osnovi cilj formiranja alumni asocijacije je ostvarivanje saradnje bivših studenata Sveučilišta, kao i razmjena informacija i aktivnosti između članova, osoblja Sveučilišta, akademske i šire zajednice.
Specifični ciljevi asocijacije su:

  • uspostavljanje i održavanje veze između Sveučilišta i njegovih studenata nakon diplomiranja, magistriranja ili doktoriranja
  • povezivanje nekadašnjih studenata u zajednicu Alumni i izgradnja međusobnih odnosa saradnje
  • promocija i unapređenje aktivnosti Sveučilišta
  • razvijanje saradnje Sveučilišta sa preduzećima i institucijama u kojima su angažovani bivši studenti
  • motivacija i unapređenje članova Alumni asocijacije u kontekstu poticanja stručnih i  naučno-istraživačkih aktivnosti
  • saradnja sa drugim Alumni asocijacijama 

Detaljnije o Alumni asocijaciji možete vidjeti na linku: Alumni.

Centa za vođenje karijera i edukacija razvijati će principe cjeloživotnog učenja i ostvarivanje demokratskog prava na učenje i obrazovanje. To će se razvijati kroz dodatna školovanja, razne kursev, seminare, savjetovanja pri čemu će kandidati koji uspješno ovladaju znanjem dobiti odgovarajuću diplomu.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama Edukativni centar Uvodna riječ Rektora