Odluke

 1. PDF Odluka Senata o članovima Senata 
 2. PDF Odl uka Senata o usvajanju Statuta
 3. PDF Odluka Senata o promjeni Normativnih akata
 4. PDF Odluka Senata o usvajanju strategije Naučne djelatnosti
 5. PDF Odluka Senata o usvajanju strategije međunarodne saradnje
 6. PDF  Odluka Senata o usvajanju strategije izdavačke djelatnosti
 7. PDF Odluka Senata o usvajanju kodeksa ponašanja i poslovna etika
 8. PDF Odluka Senata o raspisivanju konkursa za prijem nastavnog osoblja
 9. PDF Odluka Senata o povećanju kapitala
 10. PDF  Odluka Senata o proširenju djelatnosti
 11. PDF Odluka Senata o izmjeni Pravila studiranja za I. i II. ciklus
 12. PDF Odluka Senata o formiranju kluba pripadnika naprednog programa
 13. PDF Odluka o suizdavaštvu međunarodnog časopisa "TRANZICIJA!
 14. PDF Odluka o formiranju katedri FAKULTETA PRAVNIH NAUKA
 15. PDF Odluka o formiranju katedri FAKULTETA POSLOVNE EKONOMIJE
 16. PDFOdluka o formiranju katedri FAKULTETA ZDRAVSTVENE NJEGE 
 17. PDFOdluka o formiranju katedri FAKULTETA POSLOVNE INFORMATIKE
 18. PDF Rokovnik bodovanja
 19. PDF Odluka o izboru članova odbora za kvalitet 
 20. PDF Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu
 21. PDF Odluka o nastavnom kalendaru
 22. PDF Odluka o okvirnom rasporedu nastave
 23. PDF Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju
 24. PDF Odluka o zaduženju nastavnika i asistenata
 25. PDF Odluka o zaduženju nastavnika magistarski studij
 26. PDF Odluka o razrješenju direktora instituta i imenovanje direktora vršioca dužnosti direktora 
 27. PDF Odluka o zaduženju nastavnika i saradnika u ljetnom semestru
 28. PDF Usvajanje odluke o pokretanju i realizacija doktorskog studija
 29. PDF Usvajanje pravilnika o izdavačkoj djelatnosti
 30. PDF Usvajanje pravilnika o vrednovanju kvaliteta rada
 31. PDF Usvajanje Pravilnika o nadložnostima, poslovnim zadatcima i područuju djelovanja Centra za osiguranje kvaliteta
 32. PDF Usvajanje Procedure za osiguranje kvaliteta studijskih programa
 33. PDF Usvajanje Procedure postupka anketiranja i analize kvaliteta rada po anketnim upitnicima
 34. PDF Odluka o imenovanju Predsjednika vijeća smijera FZNJ
 35. PDF Odluka o formiranju tima za samoevaluaciju
 36. PDF Odluka o formiranju Alumni asocijacije
 37. PDFOdluka o imenovanju Prorektora za međunarodnu saradnju
 38. PDFOdluka o pokretanju doktorskog studija
 39. PDFOdluka o pokretanju magistarskog studija na FZNj
 40. PDFOdluka o pokretanju novih studijskih programa na magistarskom studiju
 41. PDFOdluka o raspisivanju konkursa za prorektore
 42. PDFOdluka o upisu studenata za 2011./2012. akademsku godinu
 43. PDFOdluka o usvajanju Plana poslovanja za 2011. godinu
 44. PDFOdluka o usvajanju Plana promocija za 2011. godinu
 45. PDFOdluka o usvajanju Plana rada Instituta za 2011. godinu
 46. PDFOdluka o usvajanju Pravilnika od izvođenju praktične nastave na FZNj
 47. PDFOdluka o usvajanju završnog računa za 2010. godinu
 48. PDFOdluka o uvođenju četverogodišnjeg studija na FZNj
 49. PDFOdluka o uvođenju četverogodišnjeg studija na FPI
 50. PDF Odluka o usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja
 51. PDF Odluka o otvaranju Centra evropskih studija
 52. PDF Odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnog osoblja
 53. PDF Odluka o sistemu nagrađivanja
 54. PDF Odluka o upisu studenata
 55. PDF Odluka o povečanju kapitala Univerziteta
 56. PDF Odluka o imenovanju članova vijeća postiplomskog i doktorskog studija
 57. PDF Odluka o imenovanju dekana Farudina Fehrića
 58. PDF Odluka o imenovanju Prorektora Kadrije Hodžića
 59. PDF Odluka o imenovanju Prorektora Vinka Kandžije
 60. PDF Odluka o imenovanju Prorektora Slobodana Čamilovića
 61. PDF Odluka o pokretanju Časipisa FZNJ
 62. PDF Odluka o promjeni sjedišta
 63. PDF Odluka o promjeni Statuta
 64. PDF Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Instituta
 65. PDF Odluka o zaduženju nastavnog osoblja 
 66. PDF Odluka o usvajanju izvještaja i plana rada Instituta
 67. PDF Odluka o uvođenju četverogodišnjeg studija na Fakultetu poslovne ekonomije
 68. PDF Odluka o imenovanju Dekana FPE - Fahrudin Fehrić
 69. PDF Odluka o izboru članova Odbora za kvalitet 
 70. PDF Odluka o o reizboru prof. dr Nikole Grabovac za Rektora Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Travnik 
 71. PDF Odluka o pokretanju Magistarskog studija na engleskom jeziku
 72. PDF Odluka o pokretanju Doktorskog studija na engleskom jeziku 
 73. PDF Odluka o promjeni normativnih akata
 74. PDF Odluka o promjeni statuta
 75. PDF Odluka o zaduženjima nastavničkog osoblja 
 76. PDF Odluka o imenovanju disciplinske komisije
 77. PDF Odluka o upisu studenata za akademsku 2013/2014
 78. PDF Odluka o promjeni naziva Kluba pripadnika naprednog Sveučilišnog/Univerzitetskog programa studenata
 79. PDF Odluka o formiranju Povjerenstva za nastavu
 80. PDF Odluka o izboru članova Odbora za kvalitet
 81. PDF Odluka o izboru v.d. Prorektora Kadrije Hodžić
 82. PDF Odluka o izboru vršitelja dužnosti Dekana FPN
 83. PDF Odluka o raspisivanju natječaja za izbor prof. i asistenata
 84. PDF Odluka o rasporedu izvođenja nastave
 85. PDF Odluka o zaduženjima nastavničkog osoblja
 86. PDF Odluka o formiranju komisije za priznavanje diploma
 87. PDF Odluka o upisu studenata za akademsku 2014/2015
 88. PDF Odluka o imenovanju novih članova Senata
 89. PDF Odluka o izboru članova Savjeta Instituta
 90. PDF Odluka o ukidanju obrane diplomskog rada na trogodišnjem studiju
 91. PDF Odluka o izvođenju nastave na predmetu Kvantitativni espekti ekonomije i biznisa
 92. PDF Odluka o osobi ovlaštenoj za potpis
 93. PDF Odluka o razrješenju i imenovanju člana Senata
 94. PDF Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta
 95. PDF Odluka o izmjenama i dopunama zaduženja nastavničkog osoblja
 96. PDF Odluka o formiranju centra za osiguranje kvaliteta
 97. PDF Odluka o imenovanju Prorektora za nastavu i studentska pitanja
 98. PDF Odluka o potvrđivanju članova Senata
 99. PDF Odluka o imenovanju dekana Fakulteta poslovne ekonomije
 100. PDF Odluka o imenovanju dekana Fakulteta pravnih nauka
 101. PDF Odluka o ukidanju odbrane diplomskog rada na trogodišnjem studiju
 102. PDF Odluka o formiranju tima za izradu samoevaluacijskog izvještaja
 103. PDF Odluka o usvajanju Informacijskih paketa za fakultete i studijske programe
 104. PDF Odluka o usaglašavanju studijskih programa
 105. PDF Odluka o usvajanju Strategije Sveučilišta/Univerziteta "VITEZ" Vitez za period 2014-2020. godine
 106. PDF Odluka o usvajanju Pravila studiranja za akademsku 2014/2015 godinu
 107. PDF Odluka o usaglašavanju studijskih programa
 108. PDF Odluka o ukidanju Katedre Radno i socijalno pravo
 109. PDF Odluka o imenovanju novog člana Upravnog odbora
 110. PDF Odluka o odobravanju naknadnog upisa izvan redovnog roka za akademsku 2014/2015 godinu
 111. PDF Odluka o izmjeni Pravilnika o osiguranju kvalitete
 112. PDF Odluka o dopuni Odluke o zaduženjima nastavnog osoblja za I. blok semestra 2014/2015 godine
 113. PDF Odluka o dopuni Odluke o rasporedu izvođenja nastave i kalendar studija za 2014/2015 godinu
 114. PDF Odluka o odobravanju socijalnog ispitnog roka
 115. PDF Odluka o izboru članova odbora za kvalitet
 116. PDF Odluka o razrješenju dužnosti dekana Fakulteta pravnih nauka
 117. PDF Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti dekana Fakulteta pravnih nauka
 118. PDF Odluka o potvrđivanju članova Senata
 119. PDF Odluka o upisu studenata I, II i III ciklusa studiranja za akademsku 2015/2016 godinu
 120. PDF Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti dekana Fakulteta poslovne ekonomije
 121. PDF Odluka o razrješenju dužnosti dekana Fakulteta poslovne ekonomije
 122. PDF Odluka o imenovanju dekana Fakulteta poslovne ekonomije
 123. PDF Odluka o dopuni zaduženja nastavnika i suradnika u nastavnom procesu FPN-a za I ciklus studija u akademskoj 2014/2015 godini
 124. PDFOdluka o izboru članova Odbora za kvalitet
 125. PDFOdluka o izjednačavanju starog i novog Nastavnog plana i programa za II godinu FPN
 126. PDFOdluka o izjednačavanju starog i novog Nastavnog plana i programa i o priznavanju položenih ispita za četvrtu godinu FPN
 127. PDFOdluka o izmjeni izbornog predmeta u akademskoj 2014/2015. FPN za III godinu studija
 128. PDFOdluka o izmjeni zaduženja profesora za dodiplomski studij FPE u akademskoj 2014/2015 godini
 129. PDFOdluka o izvođenju nastave prema novom Nastavnom planu i programu u akademskoj 2014/2015. na četvrtoj godini studija FPN-a
 130. PDFOdluka o izvođenju nastave prema novon nastavnom planu i programu u akademskoj 2014/2015. godini na FPN-u na I, II i IV godini studija
 131. PDFOdluka o raspisivanju natječaja za izbor Rektora
 132. PDFOdluka o izboru rektora Sveučilišta/Univerziteta "VITEZ" Vitez
 133. PDFOdluka o izboru članova Savjeta Instituta Sveučilišta/Univerziteta "VITEZ" Vitez
 134. PDF Odluka o izmjeni Pravila studiranja za II. ciklus studija
 135. PDF Odluka o imenovanju prodekanese Fakulteta poslovne ekonomije
 136. PDF Odluka o imenovanju dekana Fakulteta pravnih nauka
 137. PDF Odluka o naučnim oblastima
 138. PDF Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti dekana Fakulteta zdravstvenih studija
 139. PDF Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta/Univerziteta "VITEZ" Vitez
 140. PDF Odluka o izmjeni Nastavnog plana i programa za II ciklus studija Fakulteta poslovne ekonomije
 141. PDF Odluka o formiranju tima za izradu akcionog plana
 142. PDF Odluka o usvajanju zaduženja nastavnika, I ciklus - FIT
 143. PDF Odluka o usvajanju zaduženja nastavnika, I ciklus - FPE
 144. PDF Odluka o usvajanju zaduženja nastavnika, I ciklus - FPN
 145. PDF Odluka o zaduženju nastavnika i suradnika FPE, II ciklus
 146. PDF Odluka o usvajanju i zaduženju nastavnika, III ciklus
 147. PDF Odluka o rasporedu nastave II ciklus
 148. PDF Odluka o izmjeni NPP 16-17, I ciklus FIT
 149. PDF Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeljivanju akademskih titula i diploma
 150. PDF Odluka o imenovanju dekana FZS
 151. PDF Odluka o zaduženju nastavnika i suradnika FIT, II ciklus
 152. PDF Odluka o zaduženju nastavnika i suradnika FPN, II ciklus
 153. PDF Odluka o zaduženju nastavnika i suradnika FZS, II ciklus
 154. PDF Odluka o izmjeni predmeta u akademskoj 2016/2017. godini na Fakultetu zdravstvenih studija za II ciklus studija
 155. PDF Odluka o izmjeni i dopuni zaduženja nastavnika i suradnika u nastavnom procesu na Fakultetu informacijskih tehnologija
 156. PDF Odluka o dopuni izbomog predmeta na I ciklusu studija Fakulteta zdravstvenih studija
 157. PDF Odluka o imenovanju dekanice Fakulteta zdravstvenih studija
 158. PDF Odluka o imenovanju prodekanice Fakulteta zdravstvenih studija 
 159. PDF Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeljivanju akademskih titula i diploma Sveučilista/Univerziteta "VITEZ" Vitez
 160. PDF Odluka o izmjeni i dopuni zaduženja nastavnika i suradnika u nastavnom procesu Fakulteta zdravstvenih studija
 161. PDF Odluka o izmjeni i dopuni zaduženja nastavnika i suradnika u nastavnom procesu Fakulteta poslovne ekonomije
 162. PDF Odluka o izmjeni i dopuni zaduženja nastavnika i suradnika u nastavnom procesu na Fakultetu pravnih nauka I. ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini
 163. PDF Odluka o razrješenju dužnosti dekana Fakulteta zdravstvenih studija
 164. PDF Odluka o izmjeni i dopuni zaduženja nastavnika i suradnika u nastavnom procesu na Fakultetu pravnih nauka I.ciklusa studija u akademskoj 2016./2017. godini
 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Dokumenti i Publikacije Odluke